Chi nhánh tại Nghệ An

Chi nhánh tại Nghệ An

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 0238. 3844 012 Fax: 0238. 3842 026

Lãnh đạo đơn vị

Ông Phí Trọng Đức - Phó Giám đốc Phụ trách Chi Nhánh Nghệ An

Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại cơ quan: 0238 3838014

Fax: 0238. 3842 026