Ấn phẩm

Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Hợp đồng lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến Hợp đồng Lao động trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Giải quyết tranh chấp lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Giải quyết tranh chấp lao động" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: An toàn, vệ sinh lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "An toàn, vệ sinh lao động" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: Kỷ luật lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Kỷ luật lao động" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: Lao động chưa thành niên - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Lao động chưa thành niên" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: Tiền lương - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Tiền lương" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: Đối thoại tại nơi làm việc, Thương lượng tập thể - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Đối thoại tại nơi làm việc, Thương lượng tập thể" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tờ rơi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 3 trang (34 tin)