Ấn phẩm

Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Tương lai việc làm do chúng ta tạo ra

Đây là Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam lần thứ tư giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Hợp đồng lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến Hợp đồng Lao động trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Infographic: Giải quyết tranh chấp lao động - Bộ Luật Lao động 2019

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Giải quyết tranh chấp lao động" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 4 trang (40 tin)