Ấn phẩm

NÂNG CAO NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ KÝ KẾT, THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Dec 1 2023 13:00 GMT +7

Trong nền kinh tế thị trường, TLTT và TƯLĐTT có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng quan hệ lao động ổn định và là một trong các công cụ chủ yếu góp phần điều tiết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa các bên. TƯLĐTT là kết quả của quá trình thương lượng thực chất và thiện chí giữa đại diện NLĐ và NSDLĐ sẽ mang lại những lợi ích cao hơn so với quy định pháp luật cho NLĐ đồng thời góp phần tạo ra sự bình ổn trong quan hệ lao động của DN, nhóm, ngành và nền kinh tế. Về khía cạnh kinh tế, TLTT là thiết chế quan trọng trong thị trường lao động, giúp NLĐ và NSDLĐ dễ dàng tìm ra điểm cân bằng lợi ích một cách nhanh chóng, linh hoạt và bền vững. Ở khía cạnh xã hội, TƯLĐTT là công cụ quan trọng bảo vệ và nâng cao lợi ích của người lao động, đặc biệt nhóm lao động có trình độ, kỹ năng thấp và dễ bị tổn thương, chẳng hạn như khi tiền lương tối thiểu và các quy định pháp luật còn thấp.

TẢI VỀ

Trang 1 trong tổng số 4 trang (39 tin)