Đối thoại tại nơi làm việc, Thương lượng tập thể, Thỏa ước lao động tập thể