Tham gia ý kiến

Dự thảo: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia

Dự thảo: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia

Dự thảo Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Dự thảo: Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Dự thảo: Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu

Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu

Dự thảo: Nghị định Quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công

Nghị định này quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công theo quy định tại Điều 209 của Bộ luật Lao động.