Ấn phẩm

Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Bộ Luật Lao động 2019

Mar 2 2021 9:00AM GMT + 7

Ấn phẩm giới thiệu những điểm mới liên quan đến "Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi" được đề cập trong Bộ Luật Lao động 2019 do Văn phòng giới sử dụng lao động phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Văn phòng giới sử dụng lao động (VCCI) phối hợp cùng với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) xây dựng bộ tài liệu liên quan đến "Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi". Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật lao động trong bối cảnh mới.
Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơiInfographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Ngày nghỉ trong năm
MinhTu Do

File tài liệu: 202132113828-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 3 trang (33 tin)