Chi nhánh tại Thanh Hoá

Chi nhánh tại Thanh Hoá

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 02373 754 640 Fax: 02373 754 641

Lãnh đạo đơn vị

Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641

Ông Nguyễn Thanh Tiến - Phó Giám Đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan: 02373. 718 558

Fax: 02373 754 641