Chi nhánh tại Đà Nẵng

Chi nhánh tại Đà Nẵng

Feb 28 2018 12:00AM GMT + 7

Điện thoại: 0236 3812 719/ 3825 814 Fax: 0236 3822 930

Lãnh đạo đơn vị 

Ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930

Bà Huỳnh Khánh Vân - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930

Bà Trương Thị Kim Ánh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930

Ông Hồ Anh Tuân - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930