Văn phòng Giới sử dụng lao động

Giới thiệu chung

Jan 16 2018 12:00AM GMT + 7

Văn phòng giới sử dụng lao động là cơ quan chuyên môn của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có chức năng tham mưu cho Ban Thường trực và thực hiện công tác đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động ở Việt Nam, xúc tiến phát triển các hoạt động liên quan đến quan hệ lao động ở Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là:

1- Tập hợp nghiên cứu ý kiến của người sử dụng lao động để phản ảnh, kiến nghị với Nhà nước các vấn đề về luật pháp, chính sách và quan hệ lao động.

2- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trước pháp luật và giúp người sử dụng lao động trong và ngoài nước giải quyết các bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải.

3- Phát triển các hệ thống, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động ở Việt Nam.

4- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lao động ở trong nước và quốc tế.

5- Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp để giúp người sử dụng lao động nâng cao kiến thức và năng lực quản lý lao động, quản lý nguồn nhân lực.

6- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban thường trực giao.