Pháp luật lao động

Lọc theo:

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Tên văn bản
843/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại ViệtNam giai đoạn2023 - 2027
24/2022/TT-BLĐTBXH 01/03/2023 Thông tư Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
20/2022/NĐ-CP 01/07/2022 Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
01/2022/TT-BLĐTBXH 10/03/2022 Thông tư Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
125/2021/NĐ-CP 01/01/2022 Nghị định 125/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
92/2021/NĐ-CP 19/10/2021 Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
126/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2021 về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
106/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh dịch COVID19
04/2021/TT-BCT 01/09/2021 Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò
06/2021/TT-BLĐTBXH 01/09/2021 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
86/NQ-CP 28/07/2021 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
23/2021/NĐ-CP 01/06/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
779/QĐ-TTg 26/05/2021 Về việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Nghị quyết 53/NQ-CP 26/05/2021 Về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19
680/QĐ-TTg 24/05/2021 Về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp
673/QĐ-TTg 07/05/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
09/2020/TT-BLĐTBXH 15/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11/2020/TT-BLĐTBXH 01/03/2021 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
152/2020/NĐ-CP 15/02/2021 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
23/2020/TT-BLĐTBXH 15/02/2021 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
145/2020/NĐ-CP 01/02/2021 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
34/2020/QĐ-TTg 15/01/2021 Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
136/2020/NĐ-CP 10/01/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
45/2019/QH14 01/01/2021 Bộ luật Lao động 2019
135/2020/NĐ-CP 01/01/2021 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
10/2020/TT-BLĐTBXH 01/01/2021 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
35/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
114/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác