Ấn phẩm

Infographic: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Mar 2 2021 9:00AM GMT + 7

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Văn phòng giới sử dụng lao động (VCCI) phối hợp cùng với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) xây dựng bộ tài liệu (inforgraphic và Tờ rơi) về các chủ đề như: Thời giờ làm việc; Kỷ luật lao động; Đối thoại; Thỏa ước lao động tập thể… Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật lao động trong bối cảnh mới.
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở - Quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sởTổ chức đại diện người lao động tại cơ sở - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động
MinhTu Do

File tài liệu: 202132112559-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 3 trang (31 tin)