Ấn phẩm

Bản tin tháng 2: Dự án thúc đẩy bình đẳng giới trong bộ luật lao động Việt Nam

MinhTu Do FEB 11 2019 11:00

Những định hướng sửa đổi nội dung về thúc đẩy bình đẳng giới trong Bô Luật lao động và những lợi ích, tác động tích cực của Bình đẳng giới tại nơi làm việc trong thời kỳ hội nhâp sẽ được thể hiện chi tiết trong Bản tin tháng 2 
Chi tiết xem tại:

File tài liệu: 2019514151440-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 2 trang (17 tin)