Giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp có những quyền lợi gì khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Doãn Giang Jan 8 2019 11:00AM GMT + 7


Ảnh nguồn internet

Về quyền của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được xác định tại Điều 51 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 30 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày15/5/2015 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định, cụ thể:

1. Theo quy định tại Điều 51 Luật GDNN

Doanh nghiệp có các quyền sau:

- Được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nhân lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong doanh nghiệp và cho xã hội.

- Được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và lao động khác; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người khuyết tật vào học tập và làm việc cho doanh nghiệp.

- Được phối hợp với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo thường xuyên.

- Được tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế (kể cả trường hợp nhận người vào thực hành, thực tập theo chương trình liên kết);

2. Theo quy định của Điều 30 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP

- Được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi có đề án thành lập đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

- Được tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên tại nơi làm việc của doanh nghiệp theo quy định sau đây:

+ Đối tượng đào tạo là người lao động tại doanh nghiệp và lao động khác có nhu cầu được đào tạo;

+ Chương trình đào tạo bao gồm: Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

+ Người dạy là nhà giáo hoặc nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng với cấp trình độ được phân công giảng dạy;

+ Thỏa thuận với người học là người lao động của doanh nghiệp về mức tiền lương và phương thức trả lương trong thời gian đào tạo;

+ Người học sau khi học hết chương trình đào tạo, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu doanh nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung và thời gian đào tạo;

- Được tham gia vào hội đồng trường cao đẳng, trường trung cấp công lập; hội đồng quản trị trường cao đẳng, trường trung cấp tư thục nếu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến ngành, nghề đào tạo của trường.

- Được tham gia xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Được phối hợp với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo thường xuyên; được thực hiện đào tạo theo đặt hàng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặt hàng của Nhà nước.

3. Theo quy định của các văn bản hướng dẫn khác

Cụ thể hóa các quy định của Luật và Nghị định hướng dẫn, doanh nghiệp được quyền tham gia vào hoạt động GDNN cụ thể như:

- Doanh nghiệp được liên kết với cơ sở GDNN để đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Doanh nghiệp có thể tham gia giảng dạy đến 40% khối lượng của chương trình đào tạo (Thông tư sốquy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo).

- Doanh nghiệp được mời tham gia vào các Ban Chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra và Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra các nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng (Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

- Được mời tham gia vào các hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của các trường (Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng);

- Được mời tham gia hội đồng thi tốt nghiệp của cơ sở GDNN (Thông tư số quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Doãn Giang tổng hợp

Trang 1 trong tổng số 8 trang (92 tin)