Ấn phẩm

Ấn phẩm dự án “ Tạo ra việc làm nhiều và tốt hơn thông qua thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành Điện tử ở Việt Nam“

Doãn Giang June 12 2018 12:00AM GMT + 7

Samsung Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động Trách nhiệm xã hội

(Download  tài liệu tại đây)



Foster Việt Nam chăm sóc sức khoẻ cho người lao động ( Download tài liệu tại đây)






LG Việt Nam: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp giúp tạo mối quan hệ lao động hài hoà (Download tài liệu tại đây)






Meiko Việt Nam : Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân ( Download tài liệu tại đây)







Canon Việt Nam : Hệ thống đào tạo toàn diện từ phòng ban đến quy mô công ty ( Download tài liệu tại đây)