Bảo hiểm xã hội

Quyền lợi trợ cấp tuất một lần cho người tham gia BHXH tự nguyện

Doãn Giang June 12 2018 12:00AM GMT + 7

Nếu đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 05 năm hoặc đang nhận lương hưu nếu người tham gia BHXH tự nguyện không may bị chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, người thân sẽ được nhận mai táng phí (bằng 10 tháng lương tối thiểu chung); ngoài ra, được hưởng trợ cấp tuất một lần theo Luật định.


Trường hợp người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết.          


Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính là nửa năm; từ trên 06 tháng đến đủ 12 tháng tính tròn là một năm.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.


Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết

Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Trường hợp người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện


Tuất hàng tháng: Người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, tuất cơ bản bằng 50% mức lương tối thiểu chung/định suất; tuất nuôi dưỡng bằng 70% mức lương tối thiểu chung/định suất (trường hợp không còn người trực tiếp nuôi dưỡng); số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 04 người đối với 01 người chết. Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp chết.

Tuất một lần: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó có thời gian tham gia BHXH bắt buộc dưới 15 năm bị chết hoặc thân nhân đủ 15 năm trở lên nhưng thân nhân không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì được làm tròn. Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.

Theo Tạp chí BHXH