Điện tử

Tăng cường đối thoại chính sách giữa quốc gia đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư - Tối đa hoá tác động của các doanh nghiệp đa quốc gia đối với việc làm bền vững trong ngành điện tử tại Việt Nam

Doãn Giang Jun 7 2018 12:00AM GMT + 7

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số doanh nghiệp tham gia dự án  “Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm trong ngành điện tử tại Việt Nam”  được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực hành lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt nam. Dự án được đánh giá qua các hoạt động với các nhà cung cấp và các đối tác xã hội để thúc đẩy việc áp dụng các nguyên tắc của Tuyên bố ba bên ILO về Các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội (Tuyên bố MNE)

Từ khi thành lập năm 2015, dự án tiếp cận theo hai hướng đó là tổ chức tham gia đối thoại với doanh nghiệp về trách nhiệm của họ, đồng thời tăng cường quản lý lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt là thanh tra lao động. Đây cũng là một hoạt động xuyên xuốt trong chuỗi cung ứng, nhằm kết nối, tạo các tác động tại các mức độ cung ứng khác nhau nhằm thúc đẩy đối thoại liên tục tại cấp doanh nghiệp, cấp ngành và cấp quốc gia và giữa nước chủ nhà và nước sở tại của MMEs nhằm tạo ra các hành động chung tích cực giữa tất cả các bên liên quan nhằm cải thiện việc làm bền vững cho chính phủ Việt Nam.

Tháng 10 năm 2017, Liên minh các doanh nghiệp Điện tử chính thức được thành lập, đây là một sáng kiến của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ ILO. Liên minh các doanh nghiệp Điện tử tạo ra một môi trường đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, Hiệp hôi doanh nghiệp ở Việt Nam trao đổi các thực hành tốt tại nơi làm việc đúng với nguyên tắc trong tuyên bố MNE. Đồng thời tạo ra tiếng nói của ngành điện tử trong một cuộc đối thoại chính sách rộng hơn với các bên liên quan khác và cùng hành động giải quyết những thách thức mà ngành phải đối mặt.

Trong bối cảnh đó, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 để tăng cường hơn nữa đối thoại chính sách quốc gia nhằm mục đích tối đa hóa tác động việc làm bền vững của FDI / MNE ở Việt Nam và thảo luận về vai trò của các quốc gia FDI / MNE trong việc tạo ra việc làm bền vững ở Việt Nam, đặc biệt là FDI chiếm ưu thế trong các ngành công nghiệp xuất khẩu lớn như ngành điện tử.

Sự kiện lần này sẽ là dấu mốc lưu trữ các kết quả của Tuyên bố MME từ trước cho đến nay, và mở ra các bước tiến tiếp theo cho việc Thực hành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại Châu Á trong tháng và những năm tới.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (14 tin)