Chi nhánh tại Hải Phòng

Lãnh đạo đơn vị

Ông Phí Văn Dực - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 747 557 - 3804 999 – 3216 028

Fax: 02253 842243/ 3804666

 

Bà Phạm Thị Thu Nga - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 733 697 / 3733 698

Fax: 02253 842243/ 3804666