Ấn phẩm

Sổ tay dành cho người sử dụng lao động

Doãn Giang May 9 2018 12:00AM GMT + 7

1. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 1 Hợp đồng lao động Download

2. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 2 Đối thoại tại nơi làm việc, Thương lượng tập thể, Thoả ước lao động tập thể, Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tranh chấp lao động Download

3. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 3 Lương thưởng và các chi phí khác Download

4. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 4 Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi Download

5. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 5 Kỷ luật lao động Download

6. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 6 An toàn vệ sinh lao động Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp Download

7. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 7 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Download

8. Sổ tay dành cho Người sử dụng lao động Quyển 8 Công đoàn Download