Pháp luật lao động

Lọc theo:

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Tên văn bản
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 26/05/2018 Nghị quyết về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
528/2018/UBTVQH14 26/05/2018 Nghị quyết về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2018/TT-BLĐTBXH 22/06/2018 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
4756/VBHN-BLĐTBXH 19/11/2015 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
102/NQ-CP 03/08/2018 Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
38/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
35/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
01/2018/TT-BLĐTBXH 27/02/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam