Pháp luật lao động

Lọc theo:

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Tên văn bản
99/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
52/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục
51/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục
50/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
49/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
48/2016/Tt-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy
43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 26/05/2018 Nghị quyết về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
528/2018/UBTVQH14 26/05/2018 Nghị quyết về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2018/TT-BLĐTBXH 22/06/2018 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
4756/VBHN-BLĐTBXH 19/11/2015 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1 13/03/2018 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
4 13/03/2018 Dự thảo luật quản lý Ngoại thương
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
41/2016/TT-BLĐTBXH 11/11/2016 Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
2 10/03/2018 Dự thảo luật chăn nuôi
3 10/03/2018 Dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 10/03/2018 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế
102/NQ-CP 03/08/2018 Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
38/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
35/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
01/2018/TT-BLĐTBXH 27/02/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam