Pháp luật lao động

Lọc theo:

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Tên văn bản
23/2021/QĐ-TTg 7/7/2021 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
68/NQ-CP 7/1/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
23/2021/NĐ-CP 6/1/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
779/QĐ-TTg 5/26/2021 Về việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Nghị quyết 53/NQ-CP 5/26/2021 Về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19
680/QĐ-TTg 5/24/2021 Về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp
673/QĐ-TTg 5/7/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
11/2020/TT-BLĐTBXH 3/1/2021 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
152/2020/NĐ-CP 2/15/2021 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
23/2020/TT-BLĐTBXH 2/15/2021 THÔNG TƯ 23/2020/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
145/2020/NĐ-CP 2/1/2021 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
34/2020/QĐ-TTg 1/15/2021 Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
136/2020/NĐ-CP 1/10/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
45/2019/QH14 1/1/2021 Bộ luật Lao động 2019
135/2020/NĐ-CP 1/1/2021 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
06/2020/TT-BLĐTBXH 10/5/2020 Thông tư Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
194/QĐ-BCĐQG 5/27/2020 Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động
38/2020/NĐ-CP 5/20/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
12/2020/QĐ-TTg 5/15/2020 Quyết định thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
28/2020/NĐ-CP 4/15/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
15/2020/NĐ-CP 4/15/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
20/2020/NĐ-CP 4/1/2020 Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
21/2020/NĐ-CP 4/1/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
16/CT-TTg 3/31/2020 Chỉ thị về các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19
01/2020/TT-BLĐTBXH 3/26/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
35/2019/TT-BLĐTBXH 2/15/2020 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
90.2019.NĐ.CP 1/1/2020 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
44.2019.NĐ.CP 7/1/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
29/2019/NĐ-CP 3/20/2019 Nghị định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
04.2019.TT.BLĐTBXH 3/8/2019 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32.2018.TT.BLĐTBXH 2/8/2019 Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/2019/NĐ-CP 2/1/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
121/2018/NĐ-CP 9/13/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
102/NQ-CP 8/3/2018 Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
04/2018/TT-BLĐTBXH 6/22/2018 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
03/2018/TT-BLĐTBXH 6/15/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
49/2018/NĐ-CP 3/30/2018 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
24/2018/NĐ-CP 2/27/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
01/2018/TT-BLĐTBXH 2/27/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
38/2017/TT-BLĐTBXH 12/29/2017 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
36/2017/TT-BLĐTBXH 12/29/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
35/2017/TT-BLĐTBXH 12/29/2017 Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
34/2017/TT-BLĐTBXH 12/29/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
44/2017/NĐ-CP 4/14/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
53/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
52/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục
51/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục
50/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
49/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
48/2016/Tt-BLĐTBXH 12/28/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy
43/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
166/2016/NĐ-CP 12/24/2016 Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
41/2016/TT-BLĐTBXH 11/11/2016 Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
59/2015/TT-BLĐTBXH 12/29/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
114/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác