Câu hỏi thường gặp

Chuyên mục: Tuyên truyền pháp luật lao động cho người sử dụng lao động (Kỳ 2)

Theo hướng dẫn tại: Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Bổ sung một số điều của nghị định 05/2015/NĐ-CP và nghị định số: 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (2012)